برای ثبت سفارش طراحی سایت کافی است که فرم ثبت سفارش روبه رو را به دقت پرکرده وحتما شماره مبایل و ایمیل خود را برای ارتباط های بعدی قرار دهید.